معيار انتخاب واحدهاي صنعتي و غير صنعتي نسبت به اخذ كدها
 

عنوان : نقش سازمان درفرآیند اخذ ISO14000 توسط واحدها

حوزه مسئول : معاونت محیط زیست انسانی

حوزه کاربرد : کل کشور

 

شرح :

ماده 1- هدف : تسهیل فرآیند ISO 14000 برای واحدهای داوطلب وتحت نظم درآوردن گواهینامه های موردنظار

ماده 2- نقش سازمان دراجرا : سازمان حفاظت محیط زیست وادارات کل محیط زیست استانها درفرآیند اخذ ISO14000 هیچگونه دخالتی نمی کنند وکلیه اقدامات لازم وهمچنین تشخیص تطابق وضعیت واحد با قوانین ، مقررات واستانداردهای ملی به عهده خود واحد یا شرکت های گواهی دهنده خواهد بود.

 

ماده 3- نقش سازمان درتائید : دارندگان گواهینامه استاندارد ISO 14000 درصورت تمایل می توانند باارائه مستندات لازم به سازمان مرکز ی حفاظت محیط زیست ، درخواست ثبت واخذکدملی نمایند. سازمان بابررسی اسنادارائه شده ، ودرصورت قابل بودن نسبت به صدور کدملی اقدام می کند.

تبصره 1: فقط گواهینامه های ISO14000که ازسازمان کدملی اخذکرده باشند ازنظر سازمان به رسمیت شناخته می شوند.

تبصره 2: اعتبار کدملی ( مشروط براعتبار داشتن گواهینامه ISO 14000) حداکثر یکسال است.

تبصرخ 3: سازمان درهرزمان که لازم بداند می تواند کدملی راابطال کند.

تبصره 4: درصورتی که گواهینامه های صادره توسط یک شرکت گواهی دهنده برای مدت 2 بار دریکسال تائید نگردد. آن شرکت درلیست سیاه قرارداده شده وبه مدت 3سال ازبررسی گواهینامه های صادره اش خودداری خواهد شد.

 

ماده 4- مدارک لازم: برای صدورکدملی ارائه مدارک زیر ازطرف متقاضی ضروری است :

1- کپی گواهینامه ISO14000

2- برنامه مدیریت زیست محیطی واحد

3- آنالیز کلیه آلودگی ها وبرنامه زمانبندی به استاندارد رساندن آن

4- نظر استان مربوطه

ماده 5- چگونگی بررسی : مدارک درجلسه ای به مسئولیت معاون محیط زیست انسانی ، مدیرک ل ارزیابی ، نماینده معاونت محیط زیست طبیعی ونماینده استان مربوطه موردبررسی قرارگرفته وتصمیم گیری می شود.

ماده 6- چگونگی صدورکدملی : کدملی 15 رقمی است که مفهوم ارقام آن به شرح زیر است :

شماره گروه صنعتی یک عدد دورقمی به شرح زیراست :

1-       صنایع غذایی ودارویی                              6- صنایع برق والکترونیک                        11- نیروگاه

2-       صنایع شیمیایی وسلولزی                         7- صنایع نساجی وپوشاک                       12- صنایع کشاورزی 

3-       صنایع کانی غیرفلزی                               8- صنایع ماشین سازی وساخت تجهیزات    13- خدمات

4-       صنایع فلزی                                            9- صنایع نفت ( دوموردانتخاب می شود)

5-       صنایع خودرو ونیرومحرکه                    10- معادن وفلزات ( دومورد انتخاب می شود)

شماره استان یک عدد دورقمی به شرح زیر است :

38- آذربایجان شرقی ( تبریز)                                     45- چهارمحال وبختیاری

37- آذربایجان غربی ( ارومیه )                                      46- خراسان( مشهد

41- اصفهان                                                                   47- خوزستان ( اهواز )

42- ایلام                                                                       48- زنجان

40- اردبیل                                                                       49- سیستان وبلوچستان

43- بوشهر                                                                       50- سمنان

44- تهران                                                                        52- فارس ( شیراز)

 

64- قزوین                                                                         57- گیلان ( رشت )

51- قم                                                                                60- لرستان ( خرم آباد )

55- کرمانشاه                                                                     39- مرکزی ( اراک )

56- کهکیلویه و بویراحمد                                                    59- مازندران

53- کردستان                                                                      61- هرمزگان ( بندرعباس )

54- کرمان                                                                           62- همدان

58- گلستان ( گرگان وگنبد )                                                  63- یزد

تاریخ خاتمه اعتبار درهربار تمدید تجدید می شود ، دفعات تمدید دربار اول 00 است . دربارهای بعدی به ترتیب 02,01و ..... شماره سریال از 001شروع شده واختصاص به یک واحد پیدامی کند ودردفعات بعد بدون تغییرمی ماند.

 

ماده 7- مزایای کدملی :

-         درصورتیکه واحدی کدملی اخذنماید هزینه های اخذ گواهینامه جزو هزینه های قابل قبول مالیاتی ویک درهزار محسوب می شود.

-         صنعت درسال اخذ کد ملی حداقل به عنوان صنعت سبز ودرصورت داشتن شرایط صنعت برگزیده سبز انتخاب خواهد شد.

-         سایرهمکاری ها ومساعدت ها

ماده 8- داشتن گواهینامه ISO14000وحتی داشتن کدملی به معنی آلوده کننده نبودن واحد نیست وبا واحدیکه ISO14000 داشته باشد درصورت آلوده کننده بودن طبق مقررات می توان برخورد شده وحتی تعطیل شود.

 

ماده 9- تشویق دوره های آموزشی

 

کدملی : کد 11مولفه ای که بعنوا تائیدیه ( درجه بندی شده ) ازطرف سازمان حفاظت محیط زیست به کلیه دارندگان یامتقاضیان اخذ گواهینامه استانداردایزو 14000 که خواهان اخذ کدملی هستند اعطاء می گردد. این کدنشانگر ظرفیت واحد دارنده جهت بهبود مستمر فعالیتهای زیست محیطی در راستای تطابق هرچه بیشتر با مقررات ، ضوابط واستانداردهای ملی می باشد.

 

مشخصات کدملی :

کدملی یک کد 11 مولفه ای می باشدکه مشخص کننده وضعیت یک واحد درزمان اعطاء کدملی ازلحاظ گروه بندی صنعتی- خدماتی ، موقعیت استقرار، زمان اخذاعتبار گواهینامه ایزو 14000 ، شماره سریال درنظام طبقه بندی کدملی وهمچنین « درجه کدملی » قرارمی گیرد. بدیهی است بغیراز درجه کدملی که نشان دهنده ظرفیت یاتوان بالقوه یک واحد جهت تطابق با استانداردها وضوابط ومقررات زیست محیطی ملی بوده و وضعیت فعالیتهای واحد درراستای بهبود مستمر عملکرد جهت نیل به هدف تطابق کامل با ضوابط ومقررات ملی رانشان می دهد. سایرمولفه های کدملی صرفاً جهت تعیین وضعیت واحد درنظام اطلاعاتی سازمان حفاظت محیط زیست کاربرد دارد.

 

درجه کدملی ( 5تا1)             2

شماره سریال( دورقمی )         13

تاریخ اعطاء کدملی (دورقمی )   80

طبقه صنعتی خدماتی ( دوحرفی ) EP

مدت اعتبارگواهینامه [ماه ] ( دورقمی ) 06

تاریخ اخذ گواهینامه ( دورقمی )       78

کد استان ( دورقمی )                         01

 

مشخصات هرکدام ازمولفه های کدملی به شرح موارد زیر خواهد بود:

طبقه بندی صنعتی – خدماتی : کد حرفی جهت نمایش طبقه یا گروه صنعتی – خدماتی واحد متقاضی دریافت کدملی میباشد . دراین دستورالعمل کلیه واحدهای صنعتی – خدماتی کشور طبق فهرست گروه بندی ضوابط استقرار صنایع به 12گروه صنعتی وخدماتی زیرتقسیم بندی می شوند:

1-       گروه صنایع غذایی کد ( F1)

2-       گروه صنایع نساجی کد ( TX)

3-       گروه صنایع چرمسازی کد ( LP)

4-       گروه صنایع سلولزی کد(CL)

5-       گروه صنایع فلزی کد ( MII)

6-       گروه صنایع کانی غیرفلزی کد (NM)

7-       گروه صنایع شیمیایی کد ( CH)

8-       گروه صنایع داروئی کد ( FM)

9-       گروه صنایع برق والکترونیک کد ( EP)

10-   گروه صنایع کشاورزی کد ( AG)

11-   گروه صنایع ماشین سازی کد ( MS)

12-   گروه واحدهای خدماتی کد ( SU)

 

طبقه کد استان : برای 29 استان کشور به ترتیب حروف الفبا ازشماره 1تا 29

تاریخ اخذ گواهینامه : شامل دورقم آخرتاریخ سال اخذگواهینامه

طبقه مدت اعتبار گواهینامه : کد دورقمی به ماه

تاریخ اعطاء کدملی : شامل دورقم آخر تاریخ سال اخذ کد ملی

شماره سریال: شماره مشخصه ترتیب زمانی اخذ کدملی توسط واحدمتقاضی ازشماره 1

درجه کدملی : درجه کدملی شامل اعداد 1تا 5 بوده وتعیین آن برای هرواحد براساس میزان پیشرفت پروژه های اجرایی برطبق گزارشات ممیزی های موسسات گواهی دهنده بین المللی بصورت مستمر و دوره ای صورت می پذیرد. واحد متقاضی میبایست بطور مستمر وضعیت پیشرفت پروژه های اجرایی خود رامتناسب با برنامه زمانبندی پیش بینی شده درنظام مدیریت زیست محیطی ایزو 14000 همراه با سایر مدارک به شرح این دستورالعمل حاضر به دفتر ارزیابی زیست محیطی ارسال نماید. درجات 5تا1 به ترتیب نمایانگر 100% تطابق است که از5تا25 درصد پیشرفت برخورداربوده وسایر درجات به ترتیب ، نشانگر پیشرفت پروژه ها به شرح ذیل می باشند:

 

درجه 5                               5تا 25 % پیشرفت

درجه 4                               25% تا 50% پیشرفت

درجه 3                               50% تا 75% پیشرفت

درجه 2                                75% تا 99% پیشرفت

درجه 1                                 100% پیشرفت

 

مزایای دریافت کدملی سبز:

الف- معافیت از پرداخت یک درهزار درآمد حاصل از فروش محصولات

به تناسب کاهش درجه کد ملی ، درصد معینی به شرح ذیل ازمیزان پرداخت یک درهزاردرآمد حاصل از فروش واحدهای صنعتی کاسته می گردد:

 

درجه 5                               30% کاهش 

درجه 4                               40% کاهش 

درجه 3                               50% کاهش 

درجه 2                                80% کاهش 

درجه 1                                 100% کاهش 

 

ب) قرارگیری واحدها به تناسب درجه کدملی درفهرست انتخابی صنایع سبز

پ ) فراهم سازی زمینه های  بسط وگسترش فعالیت های تبلیغاتی ودریافت امتیاز تبلیغاتی

 ت ) امکان معافیت از پرداخت مالیات بردرآمد ( باهماهنگی با وزارت اموراقتصادی ودارائی )

ث) امکان استفاده از تسهیلات اعتباری درازمدت( قرارگیری دراولویت برخورداری ازتسهیلات اعتباری )

ج) سهولت دردریافت مجوز برای توسعه واحد

چ) ارائه تسهیلات برای انواع بیمه ها ( باهماهنگی سازمان بیمه تامین اجتماعی )

 

مشخصات دارنده کدملی :

واحدهای متقاضی دریافت کد ملی می بایست قبل از درخواست دارای شرایط ذیل باشند:

 

الزامات اولیه جهت دریافت کد ملی:

ارائه کلیه مدارک نظام مدیریت زیست محیطی ایزو 14000 شامل : نظام نامه ، نتایج گزارشات ممیزی داخلی وخارجی ،نتایج آزمایشات ، پرسشنامه ها ، آخرین گزارش ممیزی خارجی و .. )

اخذ گواهینامه ایزو 14000 ازیکی از شرکت ها یا موسسات گواهی دهنده معتبر

( فهرست سازمانهای معتبر هرسال یکبار با هماهنگی باموسسه استاندارد وتحقیقات صنعتی ارائه می گردد)

ارائه گزارش عملکرد زیست محیطی واحد توسط ادارات کل حفاظت محیط زیست استانها درخصوص روند روبه کاهش آلاینده های ذیربط طبق برنامه زمانبندی پیش بینی شده دراسناد ایزو 14000وهمچنین ارائه تائیدیه صحت ودقت آزمایشات انجام شده .

ارائه تائیدیه مبنی برتطبیق محل استقرارواحد باضوابط استقرار مصوب

تکمیل پرسشنامه زیست محیطی واحد ( پیوست 1)

 

الزامات جهت ارتقاء درجه کد ملی:

ارائه گزارش عملکرد زیست محیطی سازمان درخصوص روند روبه کاهش آلاینده های واحد طبق برنامه زمانبندی پیش بینی شده

ارائه تائیدیه اداره کل حفاظت محیط زیست استان مبنی بردقت وصحت آزمایشات انجام شده

ارائه آخرین گزارش ممیزی خارجی شامل درصد پیشرفت کارپروژه های اجرایی پیش بینی شده

تکمیل وارائه پرسشنامه زیست محیطی واحد

 
 
 
 
:متن
 
 
نام کاربري:
کلمه عبور:
 
 
 
     
 

تمامی حقوق برای اداره کل محیط زیست استان هرمزگان محفوظ است

طراحی و پیاده سازی : شرکت پژواک فن آوری اطلاعات و ارتباطات