خلاصه وضعيت زيست محيطي شهركهاي صنعتي
 

- شهرکهای صنعتی استان:

شرکت شهرکهای صنعتی استان هرمزگان درسال 1370 باهدف کمک به توسعه صنعتی استان ورفع مشکلات استقرار واحدهای صنعتی تاسیس وآغاز به کار نموده است . استان هرمزگان هم اکنون دارای 10 شهرک صنعتی مصوب هیات محترم دولت به نامهای بندرعباس 1 ، بندرعباس 2 ، رودان ، میناب ، بندرلنگه ، بستک ، گاوبندی ، بندرخمیر ، تیاب و ( صنایع دریایی بندرعباس ) میباشد. سه شهرک صنعتی خلیج فارس وزرین دشت و گامبرون مکانیابی وردحال بررسی می باشند طرح مطالعات خوشه صنعت دریایی نیز برای استقرار صنایع شناورسازی وصنایع وابسته به آن درقالب خوشه صنعتی در شهرک صنعتی خلیج فارس دردست اقدام می باشد

جمع کل مساحت شهرکها و مجتمع های صنعتی موجود تحت پوشش شرکت شهرکهای صنعتی استان ( منهای شهرکهای صنعتی منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم و مناطق ویژه صنعتی ومعدنی ومجتمع های صنعتی صنایع روستایی ) 7/433 هکتار وحجم مساحت شهرکهای صنعتی دردست احداث یا مطالعه 810 هکتارمی باشد.

- شهرک صنعتی شماره یک بندرعباس:

وسعت این شهرکت 100 هکتار ودرکیلومتر 20 جاده بندرعباس – سیرجان پس از پلیس راه واقع است .

این شهرک بافاز عملیاتیی 100 هکتار وزمین صنعتی 64 هکتارجهت استقرار 157 واحد صنعتی ایجاد شده که هم اکنون 150 قطعه ازآن واگذارگردیده که ازاین تعداد 76 واحد به بهره برداری رسیده است.

مشکل عمده این شهرکت درخصوص تامین آب می باشد . آب مورد استفاده این شهرک هم اکنون از طریق سه حلقه چاه تامین می شود که بعلت خشکسالیهای پی درپی چند سال اخیر درحال خشک شدن می باشد. متوسط آبی که هم اکنون ازطریق این سه حلقه چاه تامین می گردد حدود 15 تا 16 لیتر درثانیه می باشد که درفصل تابستان ازاین مقدار هم پائین ترمی آید .

فضای سبز : مساحت فضای سبز اجراشده درشهرک 10500 مترمربع می باشد که درسال 1381 ، 4400 متر مربع فضای سبز ایجاد شده است وتعدادنهالهای کاشته شده به 2940 اصله می رسد. امکانات زیربنایی شهرک عبارتنداز: خیابان سازی ، شبکه توزیع آب ، شبکه توزیع برق 20 کیلوولت شبکه و مرکز مخابرات ، شبکه فاضلاب ، تصفیه خانه فاضلاب ، شبکه روستایی ، فضای سبز ، مراکز خدماتی

- تصفیه خانه فاضلاب شهرک صنعتی شماره یک :

شرکت شهرکهای صنعتی درسال 1380 اقدام به اجرای فاز یک پروژه تصفیه خانه فاضلاب نمودکه پروژه مذکور دراسفندم اه 81به بهره برداری رسیده است . ظرفیت تصفیه خانه 430 مترمکعب در روزمی باشد . این پروژه کلاً شامل دومدول می باشد مدول اول آن که به بهره برداری رسیده ، صنایع غذایی مستقر درشهرک وتعدادی از صنایع فلزی وشیمیایی راتحت پوشش قرارداده است .

شهرک صنعتی بندرعباس ( 2) :

وسعت این شهرکت 75 هکتار ودرکیلومتر 15 جاده بندرعباس – سیرجان قبل ازپلیس راه قراردارد. این شهرک با فازعملیاتی 75هکتاردرحال واگذاری به متقاضیان ایجاد وواحد صنعتی می باشد تاکنون 41هکتار اززمین های صنعتی شهرک مذکور واگذارشده و یک واحد به بهره برداری رسیده است . امکانات زیربنایی این شهرک عبارتنداز: خیابان سازی – شبکه توزیع آب ، شبکه توزیع برق 20 کیلوولت امکانات تلفن ، شبکه روستایی ومجتمع کارگاهیی – فضای سبز

- شهرک صنعتی گاوبندی:

شهرک صنعتی گاوبندی با وسعت 20 هکتار درکیلومتر 4جاده گاوبندی به بوشهر واقع است فاز عملیاتی این شهرک 20 هکتار وزمین صنعتی آن 4/14هکتارمی باشد . هم اکنون 4/14 هکتارازاراضی این شهرک جهت استقرار 27 واحد صنعتی به متقاضیان واگذارشده است . امکانات زیربنایی این شهرکت عبارتنداز: خیابان سازی – شبکه توزیع برق – شبکه توزیع آب .

- شهرک صنعتی بندرلنگه :

این شهرک با مساحت 7/14 هکتاردرقسمت ورودی شهرشمال میدان شهداء واقع است طرح این شهرک جهت استقرار5/4 واحد تولیدی صنعتی درنظرگرفته شده است که هم اکنون 32 قطعه از زمینهای شهرک به متقاضیان واگذارشده و6واحد آن به بهره برداری رسیده است کلیه عملیات اجرایی این شهرک از سال 79 آغازشد که تاکنون پیشرفت چشمگیری داشته است.

- شهرک صنعتی بستک:

این شهرکت در کیلومتر 3جاده بستک – بندرلنگه بامساحت 5/12هکتارواقع است . شهرک مذکور قبلاً ناحیه صنعتی بوده که به شهرک صنعتی تبدیل شده است . این شهرک بافاز عملیاتی 5/12 هکتار جهت استقرار 23واحد صنعتی در نظر گرفته شده که هم اکنون 11 قطعه از زمینهای شهرک به متقاضیان واگذارشده است

- شهرک صنعتی رودان :

شهرک صنعتی رودان بامساحت 600 هکتاردر کیلومتر 2جاده رودان – کهنوج واقع است طرح این شهرک جهت استقرار 147 واحد صنعتی فازبندی شده که هم اکنون امکانات زیربنایی درفاز عملیاتی به مساحت 30 هکتار ایجاد شده و تاکنون 14 قطعه اززمین های شهرک به متقاضیان واگذارشده است . امکانات زیربنایی شهرک : خیابان ساز ی وجدول گذاری ، شبکه توزیع آب وبرق ، فضای سبز وشبکه روشنایی

- شهرک صنعتی بندرخمیر:

- این شهرک درفاصله 5کیلومتری شهرخمیر و 9 کیلومتری ازمرکز استان واقع می باشد باتوجه به همجواری شهرک وکارخانه سیمان هرمزگان ووجود صنایع کوچک ومتوسط مرتبط با تولیدات آن کارخانه ونبود زمین مناسب جهت استقرار اینگونه صنایع وباتوجه به سیاست های شرکت شهرکهای صنعتی استان نسبت به تامین بستری مناسب جهت استقرار واحدهای صنعتی ، شرکت اقدام به احداث شهرک صنعتی بندرخمیر درمجاورت کارخانه سیمان هرمزگان نموده است . که هم اکنون کلیه پروژه های تامین آب ، برق وخیابان سازی آن درحال اجرا می باشد.

- مشکلات زیست محیطی شهرکهای صنعتی استان :

باتوجه به بررسی بعمل آمده ،شهرک صنعتی شماره یک بندرعباس د ارای سیستم تصفیه خانه فاضلاب می باشد که آن هم بعداز راه اندازی واحدهای صنعتی اجراشده است لذاوجود سیستم تصفیه خانه فاضلاب جهت کلیه شهرکهای صنعتی الزامی است .

- شهرکهای صنعتی منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم :

امکان سنجی و مکانیابی درهیچکدام ازاین شهرکها وارزیابی زیست محیطی صورت نگرفته ومجوزی ازسوی سازمان حفاظت محیط زیست صادرنشده است .

جدول ( شهرکهای صنعتی منطقه آزاد تجاری صنعتی قشم )

الف) شهرک صنعتی کاوه :

درموردمکانیابی شهرک هیچگونه ارزیابی زیست محیطی انجام نگرفته است . مجوزهایی که برای ساخت وساز درشهرک صنعتی ازسوی سازمان عمران قشم صادرشده است . شامل کارخانه نورد آلومینیوم ، روی ، فرومنگنز ، کارخانه سیمان ، بارج ساز ی و... است . درحال حاضر شرکت روی قشم ، شرکت سیمان ، شرکت فائزین ( تخریب شناورهای خارج ازرده ) مشغول فعالیت می باشند که فعالیت هر کدام باعث آلودگی محیط گردیده است.

ب ) شهرک صنعتی طولا :

ازسال 74 واگذاری زمین شروع گردیده است و300 شرکت درشهرک صنعتی طولا زمین خریداری نموده که تعدادی درحال آماده سازی وحدود 100 شرکت به بهره برداری رسیده اند . مانند شرکت های بوتان ( تولیدکننده مایکروفر) شرکت آرای کاوان ( تولیدکننده لوله واتصالات بهداشتی پلی بروپیلن )

ج) شهرک صنعتی سوزا:

درساحل جنوبی جزیره قشم جهت صنایع شیمیایی وپتروشیمی که درنظر گرفتن شهرک صنعتی بدون هیچگونه ارزیابی زیست محیطی صورت گرفته وباتوجه به اکوسیستم حساس منطقه جزیره قشم بخصوص سواحل جنوبی ازلحاظ وجود ذخائر دریایی وآبزیان و آلودگی شدید محیط ( هوا ، آب ، خاک ) ناشی ازفعالیت های صنایع شیمیایی وپتروشیمی اجرای چنین طرحی اصولی نبوده ونخواهد بود.

 

خلاصه وضعیت زیست محیطی شهرکهای صنعتی استان هرمزگان

 

 
 
 
 
:متن
 
 
نام کاربري:
کلمه عبور:
 
 
 
     
 

تمامی حقوق برای اداره کل محیط زیست استان هرمزگان محفوظ است

طراحی و پیاده سازی : شرکت پژواک فن آوری اطلاعات و ارتباطات